Державний навчальний заклад "Запорізький професійний ліцей сервісу"

Меню


Різне


ПрофесіїАдреса ліцею:
69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129
Телефони:
(061)769-20-51;
(061)769-20-52;
(061)769-20-53
група у Facebook

Статут

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
 ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
 
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
        Перший заступник Міністра освіти
         і науки України
         ______________О.П. Гребельник
        Наказ Міністерства освіти і науки України
від __ ________ 20__ р. №_________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАТУТ
 
ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СЕРВІСУ»
(нова редакція)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    1. Загальні положення
 
           1.1. Державний навчальний заклад «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СЕРВІСУ»(далі – професійний ліцей) є підпорядкованим МОН державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. Професійний ліцей здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.
Професійний ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування. 
Повне найменування: Державний навчальний заклад «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СЕРВІСУ».
Скорочене найменування: ДНЗ «Запорізький ПЛС».
1.2. Головним завданням професійного ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.
1.3. До основних повноважень і напрямів діяльності професійного ліцею належать:
а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання;
б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
в) розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
г) розробка правил прийому учнів, слухачів до навчального закладу на основі типових правил прийому;
ґ) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;
д) організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів, слухачів;
е)  атестація педагогічних працівників;
є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
ж)  здійснення професійного навчання незайнятого населення;
з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг;
и) забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників;
і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
ї) визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати;
й) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;
к) видача документів про освіту встановлених зразків.
Відповідно до вимог підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України «Про оподаткування підприємств» до основної діяльності також включається продаж товарів (послуг), що пропагують принципи та ідеї, для захисту яких професійний ліцей було створено, та які є тісно пов’язаними з основною діяльністю закладу освіти, якщо ціна таких товарів (послуг) є нижчою за звичайну або коли така ціна регулюється державою. Перелік платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
1.4. Професійний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.06. 2006 р. за                711/12585, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом.
Статут професійного ліцею розроблено відповідно до вимог Конституції України, Цивільного, Господарського, Земельного та Бюджетного кодексів України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про оподаткування прибутку підприємств», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240, інших нормативно-правових актів та прийнятий на загальних зборах колективу професійного ліцею, протокол №  1 від 08 лютого 2010 року.
Статут вступає в силу з моменту його затвердження Міністерством освіти і науки України. Доповнення та зміни до Статуту професійного ліцею  вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.
Статут професійного ліцею підлягає реєстрації в установленому порядку.
Міністерство освіти і науки України здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає відповідні рішення в разі їх порушень.
Трудовий розпорядок у професійному ліцеї визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими у відповідності до законодавства України.
1.5. Наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  22.06.2004  року
№ 510 шляхом реорганізації професійно-технічного училища № 34 створено Запорізький професійний ліцей сервісу.
Наказом Міністерства освіти і науки України Запорізький професійний ліцей сервісу переіменовано у Державний навчальний заклад «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СЕРВІСУ».
Державний навчальний заклад «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СЕРВІСУ» є правонаступником  Запорізького професійного ліцею сервісу.
1.6. Місцезнаходження професійного ліцею:  69050, Україна,
м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129.
1.7. Професійний ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Професійний ліцей має право укладати цивільно-правові угоди.
1.8. Професійний ліцей несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, слухачів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачене законодавством України.
1.9. Професійний ліцей може мати відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи, що діють на підставі положень, які розробляються професійним ліцеєм та затверджуються його керівництвом за погодженням з трудовим колективом та регіональним органом управління освітою і наукою; утворювати в установленому порядку разом з іншими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.
Відкриття відокремленого підрозділу професійного ліцею (філії, іншого підрозділу) проводиться у порядку, встановленому для створення професійно-технічних навчальних закладів. Рішення про відкриття відокремленого підрозділу професійного ліцею приймається МОН за поданням місцевих органів виконавчої влади.
1.10. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, професійний ліцей може укладати угоди із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання..
Відповідно до укладених угод професійний ліцей може також впроваджувати діяльність щодо професійного розвитку робітників та поглиблення їх знань з окремих предметів професійно-теоретичного циклу.
1.11. Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи професійного ліцею приймає Міністерство освіти і науки України.
 
 
2. Навчально-виробничий процес
 
2.1. Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.
Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань, на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.
2.2. Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї здійснюється відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006. р. № 419 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 15.06.2006 р. за № 711/12585, Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 992 та інших нормативно-правових актів.
2.3. Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними професійним ліцеєм згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2005 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.
2.4. Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у професійному ліцеї визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені професійним ліцеєм спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135.
2.5. Здобуття професійно-технічної освіти у професійному ліцеї здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстреною, модульною формами навчання з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
Професійний ліцей самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів.
У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні, слухачі професійного ліцею надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку.
2.6. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у професійному  ліцеї або в іншому навчальному закладі.
Учні, які з певних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
У професійному ліцеї може здійснюватись допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою в професійному ліцеї.
2.7. Прийом громадян на навчання до професійного ліцею здійснюється відповідно до державного замовлення та угод із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими професійним ліцеєм на основіТипових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 06.06.2006 р. № 441 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.07.2006 р. за № 790/12664.
2.8. Навчальний рік у професійному ліцеї розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.
Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації професійно-технічного навчання, перепідготовки працюючих робітників та незайнятого населення і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.
Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило; 2 - у зимовий та 9-у літній періоди, для учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – зимою.
2.9. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учнів в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством України.
2.10. Учні, слухачі професійного ліцею комплектуються у навчальні групи теоретичної підготовки не більше 30 чоловік.
Форма організації виробничого навчання обирається професійним ліцеєм у залежності від особливості професії чи спеціальності за умови повного виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм та проводиться у навчальних групах чисельністю не менше 12 чоловік.
У разі організації первинної професійної підготовки понад державне замовлення, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників за угодами з юридичними і фізичними особами, професійний ліцей за погодженням з юридичними та фізичними особами, може встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну з оплатою відповідно до укладених угод.
2.11. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів професійного ліцею здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.
2.12. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.
З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).
Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка.
2.13. Навчання у професійному ліцеї завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 р. № 201/469 та зареєстрованого у Мін'юсті України 01.03.1999 р. за №124/3417 та відповідно до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956.
До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплому (свідоцтва) кваліфікованого робітника.
2.14. Випускникам професійного ліцею, які завершили повний курс навчання, успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видаються дипломи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України
2.15. Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам професійного ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.
2.16. Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання у професійному ліцеї, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.
2.17. Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.
2.18. За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник професійного ліцею, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 р. за № 151/14842 та пунктів 3.8, 3.9 Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р. № 319, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 р. за № 383/15074.
Особам, які навчалися у групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення з загальноосвітніх предметів встановленого зразка.
2.19. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у професійному ліцеї здійснює методична служба, яка включає педагогічну та науково-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об'єднання педагогічних працівників.
2.20. Мова навчання у професійному ліцеї визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.
 
3. Статус учнів, слухачів професійного ліцею
 
3.1. Учні професійного ліцею – це випускники основної або старшої загальноосвітньої школи, зараховані до професійного ліцею на навчання за програмами первинної професійної підготовки.
3.2. Слухачі професійного ліцею – це особи, зараховані до цього навчального закладу на навчання за програмами професійно-технічного навчання перепідготовки чи підвищення кваліфікації.
3.3. Права і обов'язки учнів, слухачів професійного ліцею визначаються законодавством України та цим Статутом.
3.4. Учні, слухачі професійного ліцею мають право на:
а)   належні умови навчання за обраною професією;
б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
в)   навчання професії за індивідуальною програмою;
г) безплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;
ґ)    матеріальну допомогу;
д) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;
е) безплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
є) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
ж) безплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;
з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з професійним ліцеєм угоди, в тому числі і на контрактній основі;
і)  направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;
ї) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
й) особисту, або через своїх представників, участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
к)  участь в об'єднанні громадян;
л)  безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;
н) пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3.5. Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
3.6. Учні, слухачі професійного ліцею зобов'язані:
а)   дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;
б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;
в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;
г)     відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
ґ) дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;
д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;
е)  дотримуватись правил охорони праці під час практичного навчання і виробничої практики;
є) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.
3.7. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами професійному ліцею, підприємству, установі, організації тощо відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.
3.8. За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. Заходи впливу до учня, слухача застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників, оформлюються наказом керівника професійного ліцею.
Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з професійного  ліцею визначається його Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
3.9. Учень, слухач може бути відрахований з професійного ліцею за:
а)  власним бажанням; сімейними обставинами;
б)  низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку;
в)  невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
г)   вироком суду, що набрав чинності;
ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;
д)  станом здоров'я;
е)  переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.
Учень, слухач при відрахуванні з професійноголіцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.
3.10. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення у професійному ліцеї застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.
Для матеріального заохочення учнів, слухачів у професійному ліцеї створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.
3.11. Час навчання у професійному ліцеї зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців.
Випускникам професійного ліцею денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18  років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.
Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.
Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із законодавством України.
Інші питання соціального захисту учнів, слухачів професійного ліцею регулюються законодавством України.
3.12. Учням професійного ліцею видається учнівський квиток встановленого зразка.
 
4. Педагогічні працівники професійного ліцею
 
4.1. Перелік посад педагогічних працівників професійного ліцею, їх права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України „Про освіту ”, ,,Про професійно-технічну освіту ”, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України.
4.2. Педагогічною діяльністю у професійному ліцеї займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.
На посади педагогічних працівників професійного ліцею можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну психолого-педагогічну підготовку.
Вимоги до педагогічних працівників професійного ліцею визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. Рівень професійної кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою професією, має бути, як правило, вищий від встановленого навчальним планом.
4.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника професійного ліцею займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.
Рішення атестаційної комісії є підставою для встановлення педагогічному працівникові відповідної категорії, присвоєння педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством України.
4.4. Педагогічні працівники професійного ліцею мають право на:
а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства України;
б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних
днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
в) пенсію за вислугу років при наявності стажу безперервної педагогічної роботи згідно законодавства України;
г) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;
ґ) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою професійного ліцею відповідно до його призначення;
дпідвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;
е) захист професійної честі та гідності;
є) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності професійноголіцею, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації професійного ліцею.
4.5. Працівники професійного ліцею зобов'язані:
а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
б) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;
в) сприяти зростанню престижу професійного ліцею;
г)   дбайливо ставитись до майна професійного ліцею;
ґ) дотримуватись технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої санітарії;
д) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.
4.6. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників професійного ліцею директор, у порядку визначеному чинним законодавством.
Педагогічні працівники професійного ліцею приймаються на роботу шляхом укладання з ними трудових договорів, у тому числі контрактів, згідно із законодавством України.
4.7. Педагогічні працівники професійного ліцею несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.
 
5. Управління професійним ліцеєм
 
5.1. Управління професійним ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, відповідно до їх повноважень, визначених чинним законодавством та іншими нормативно-правовими актами.
Професійний ліцей виконує рішення інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що не суперечать законодавству України.
5.2. Керівництво діяльністю професійного ліцею здійснює директор, який призначається па п