Державний навчальний заклад "Запорізький професійний ліцей сервісу"

Меню


Різне


ПрофесіїАдреса ліцею:
69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 129
Телефони:
(061)769-20-51;
(061)769-20-52;
(061)769-20-53
група у Facebook

Права і Обов'язки

   Стаття 37. Права учня, слухача професійно-технічного навчального закладу
   Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім прав, передбачених Законом України «Про освіту», мають право на:
- належні умови навчання за обраною професією;
- матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;
- навчання професії за індивідуальною програмою;
- безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу;
- матеріальну допомогу;
- оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством;
- безоплатні медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
- щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;
- безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією;
- пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 39. Обов’язки і відповідальність учня, слухача професійно-технічного навчального закладу
   Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім обов’язків, передбачених Законом України «Про освіту», зобов’язані:
- виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок;
- відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;
- виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій;
- дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;
- бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.
   Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами навчальному закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.
   За невиконання обов'язків і систематичне порушення статуту професійно-технічного навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.
   Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
   З професійно-технічного навчального закладу учень, слухач може бути відрахований за:
- власним бажанням;
- станом здоров'я;
- переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад;
- незадовільні успішність, поведінку;
- невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
- вироком суду, який набрав законної сили;
- грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.
   Учень, слухач при відрахуванні з професійно-технічного навчального закладу може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.